Colofon

ALGEMEEN

ProVeg Nederland
Kon. Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht

Vertegenwoordigd door:

Veerle Vrindts (Algemeen directeur)

Contact:

Email: [email protected]

Inschrijving in het register:

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel.
Registratienummer: 53813596

Bankrekening:

ProVeg Nederland
NL95 TRIO 0254 6588 30
Triodos

BTW ID:

NL 851028512B01

ANBI-verantwoording

ProVeg Nederland is een ANBI geregisteerde non-profitorganisatie.
Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is ProVeg Nederland transparant over haar beleid en besteding van financiële middelen. Het vereiste ‘standaardformulier publicatieplicht vindt u hier.

Doneren met belastingvoordeel is mogelijk. Kijk voor meer informatie op onze website.

DE DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het op een positieve en creatieve manier bevorderen van de consumptie van plantaardige voeding. ProVeg Nederland zet zich op deze manier in voor een transitie naar een meer duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke samenleving, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

HET BELEIDSPLAN

Statutaire doelstelling:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. consumenten enerzijds te inspireren tot en anderzijds te informeren over duurzame plantaardige voeding;
b. het publiek op een positieve manier in aanraking te brengen met plantaardige voeding, waarmee een positieve associatie wordt gecreëerd rondom plantaardige consumptie;
c. het publiek informeren en sensibiliseren over het verschil dat zijzelf kunnen maken door plantaardig(er) te gaan eten

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Werkzaamheden:

ProVeg Nederland werkt samen de belangrijkste spelers uit het bedrijfsleven, de politiek en de voedingssector om de dringend noodzakelijke vermindering van de consumptie van dierlijke producten te bewerkstelligen.

Dit doen we door te informeren en inspireren m.b.t. de voordelen van meer plantaardige productie en consumptie, én door het aanreiken van concrete handvatten om ook daadwerkelijk meer plantaardig op de kaart te zetten. Onze activiteiten bestaan onder andere uit onderzoek, publicaties, outreach, presentaties, campagnes en evenementen.

Wijze waarop de fondsen geworven worden:

De projecten en campagnes van Stichting ProVeg Nederland kunnen worden uitgevoerd dankzij financiële steun van een brede groep supporters. De basis van deze financiële ondersteuning wordt gevormd door onze donateurs. Informatie over donatiemogelijkheden wordt verspreid via de website en nieuwsbrieven en face to face op evenementen. Donaties kunnen eenmalig of terugkerend zijn.

Voor specifieke projecten of campagnes ontvangt ProVeg geregeld fondsbijdragen of kortlopende subsidies, waaronder van VegFund, Stichting DOEN, Triodos Foundation, het EU Erasmus+ programma, Hans van Eck Stichting en Lush Foundation.

Wijze waarop ProVeg Nederland fondsen en vermogen beheert:

Gezien de urgentie van onze missie welke het noodzakelijk maakt om zo veel mogelijk middelen in te zetten om een klimaatramp te voorkomen, houden we een beperkte continuïteitsreserve aan van ongeveer zes maanden bij een duurzame bank.

Inkomsten, uitgaven en liquiditeit worden regulier gemonitord om indien nodig bij te kunnen sturen. Bij krimpende reserves wordt gestuurd op vermindering van uitgaven, bij stijgende inkomsten worden activiteiten uitgebreid om zo sneller de reductie van dierlijke productie en consumptie te kunnen bewerkstelligen.

Wijze waarop ProVeg Nederland fondsen en vermogen besteedt:

ProVeg Nederland streeft ernaar minimaal 80% van haar inkomsten direct te besteden aan projecten en campagnes. De overige middelen worden besteed aan beheer, administratie en fondsenwerving.

De wereld verbeteren in mensenwerk. ProVeg Nederland besteed een groot deel van haar middelen dan ook aan menskracht. We werken met een bescheiden beloningsbeleid voor zowel vaste als freelance medewerkers, welke de campagnes en projecten uitvoeren samen met een team van stagiaires en vrijwilligers.

Jaarstukken:

Voor een gedetailleerd overzicht van ons beleid en financiële rapportage, raadpleeg onze jaarverslagen 2015-2020.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

DE BESTUURSLEDEN:

Veerle Vrindts: Voorzitter
Pablo Moleman: Secretaris
Nicoll Peracha: Algemeen bestuurslid

HET BELONINGSBELEID

De bestuurders zijn onbezoldigd. De bestuurders hebben recht op een onkostenvergoeding.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk hier de algemene voorwaarden van ProVeg Nederland

DONATEURSVOORWAARDEN

Bekijk hier de donateursvoorwaarden van ProVeg Nederland

PROVEG INTERNATIONAL

JURIDISCHE OPENBAARMAKING

Omdat de Nederlandse website een onderdeel is van de website van ProVeg International en deze in zijn geheel, dus inclusief het Nederlandse deel, draait onder het beheer van zuster organisatie ProVeg Duitsland vind je hieronder de juridische openbaarmaking van ProVeg Deutschland e.V.

Informatie overeenkomstig § 5 van de Duitse Telemedia Act (TMA):

ProVeg Deutschland e.V.
Genthiner Straße 48
10785 Berlin

Vertegenwoordigd door:

Sebastian Joy (Plaatsvervangend voorzitter, Algemeen directeur)

Contact:

Tel: +49 30 29 02 82 53-0
Fax: +49 30 29 02 82 53-26
Email: [email protected]

Inschrijving in het register:

Geregistreerd in het Register van Verenigingen.
Geregistreerde rechtbank: Berlijn (Charlottenburg) Arrondissementsrechtbank
Registratienummer: VR 32501

BTW ID:

BTW ID overeenkomstig § 27a van de Duitse BTW-wet (VAT Act):
DE115669781

Persoon verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 par. 2 van de Interstate Broadcasting Agreement (RStV):

Sebastian Joy
Genthiner Straße 48
10785 Berlin

Nota over EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie voorziet in een website voor Online Geschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Onze e-mailadres kan hierboven worden gevonden onder “Contact”.

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener, zijn wij in het kader van algemene juridische regels verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze sites overeenkomstig § 7 par. 1 van TMA. Echter, overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de TMA zijn wij als dienstverlener niet aansprakelijk voor het controleren van extern doorgegeven of opgeslagen informatie, of voor het onderzoeken van omstandigheden die onwettige activiteiten suggereren. Onze verplichtingen in het kader van algemene wetgeving omtrent verwijderen of blokkeren van informatie blijven onaangetast. Nochtans, aansprakelijkheid in dit opzicht is alleen mogelijk vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een specifieke schending. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor koppelingen
Onze website bevat koppelingen naar externe websites van derde partijen waarover wij omtrent inhoud geen invloed hebben. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de koppeling is altijd verantwoordelijk voor de inhoud. De gekoppelde websites werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke schendingen op het moment dat zij gekoppeld werden. Op het moment van koppelen is geen onwettige inhoud geconstateerd. Het continu inspecteren van de inhoud van de gekoppelde websites achten we niet redelijk zonder specifiek bewijs van een schending. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze koppelingen onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De inhoud en het werk op deze websites vervaardigd door de website operator zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, adaptatie, distributie en elke vorm van toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de geschreven toestemming van de respectievelijke auteur en/of maker. Downloaden en kopiëren van deze website is alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze website niet door de web operator is vervaardigd, is het auteursrecht van de derde partij van toepassing. In het bijzonder wordt elke derde partij als dusdanig geïdentificeerd. Niettemin, als u een auteursrechtovertreding identificeert, gelieve ons dienovereenkomstig op de hoogte te brengen. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website werd vervaardigd met het Open-Source Content Management System WordPress.